Javna nabavka dobara br. 38–16 - Drveni stubovi

28.6.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.9.2016. godine
Odluka o obustavi postupka JN

20.9.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN