Javna nabavka dobara br. 147–16 - Telefonski aparati

20.3.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.4.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.4.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

24.4.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.6.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

5.7.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu