Javna nabavka dobara br. 150-16 - Proširenje SDH mreže za prenos SDU TS

20.3.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.4.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

24.4.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.5.2017. godine
Odluka o dodeli ugovora

27.6.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru