Javna nabavka dobara br. 152-16 - Modernizacija klimatizacije i besprekidnog napajanja dispečerskih centara

20.3.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.3.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.4.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.6.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

31.7.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu