Javna nabavka usluga 160–16 - Usluga pripreme dokumentacije i obuka zaposlenih za prelazak na nove verzije standarda ISO 14001:2015

23.6.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.6.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.6.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

2.11.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

17.11.2017. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

26.4.2018. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu