Javna nabavka usluga 161–16 - Usluga pripreme dokumentacije i obuka zaposlenih za prelazak na nove verzije standarda ISO 9001:2015

23.6.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.6.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.6.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

6.7.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

6.7.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

2.11.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

17.11.2017. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

30.4.2018. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu