Javna nabavka radova 202–16 - Radovi sa isporukom dobara za TS 110/35 kV „Loznica 2 (Lagator)“

24.7.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku radi zaključenja ugovora za javnu nabavku radova

Konkursna dokumentacija

28.7.2017. godine
Obrazac strukture cene

4.8.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

11.8.2017. godine
Obrazac strukture cene

14.8.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.8.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

18.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.8.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

21.8.2017. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u okviru postupka

21.8.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

22.8.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.8.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.8.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.8.2017. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u okviru postupka

11.10.2017. godine
Odluka o obustavi postupka

24.10.2017. godine
Obaveštenje o obustavi postupka