Javna nabavka radova 203–16 - Radovi sa isporukom dobara za TS 110/35 kV „Priboj“

23.6.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku radi zaključenja ugovora za javnu nabavku radova

Konkursna dokumentacija

Struktura cene

Jednopolna šema TS-konačna etapa model

Model

26.6.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

13.7.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.7.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.7.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.7.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.7.2017. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

26.7.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.7.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.7.2017. godine
Izmena konkursne dokumentacije

28.7.2017. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

6.9.2017. godine
Odluku o dodeli ugovora

4.10.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru