Javna nabavka usluga br. 208–16 - Prateće usluge za potrebe pisarnica i arhiva EPS Distribucije (usluge odlaganja i sređivanja arhivske građe, PTT usluge, izrada pečata, koričenja, održavanje mašina) - usluga arhiviranja i izlučivanja arhivske građe

9.2.2017. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.3.2017. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.5.2017. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

1.6.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 3.

8.6.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 1.

8.6.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 2.