T-43/13 Javna nabavka dobara - Isporuka dobara sa uslugom ugradnje na izgradnji TS 35/10 kV Divci

26.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

18.09.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

18.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.09.2013. godine
Odluka o produženju roka za podnošenje ponuda

20.09.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

20.09.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

20.09.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

20.09.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

27.09.2013. godine
Odluka o produženju roka za podnošenje ponuda

27.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.09.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

01.10.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

10.10.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

18.11.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

20.11.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

24.03.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru