T-48/13 Javna nabavka dobara

24.10.2013. godine

• auto gume (prva partija),
• materijal i oprema za održavanje vozila - ulja,maziva, rashladna tečnost, sredstva za odmašćivanje i drugo (druga partija),
• rezervni delovi za vozila „Jugo 55“, „Ladu - Nivu “ i teretni program (treća partija),
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.11.2013. godine
Odgovori na pitanja u vezi kon. dokumentacije

20.11.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.11.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije