T-50/13 Javna nabavka dobara - Tahografi sa ugradnjom

18.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka