T-51/13 Javna nabavka dobara - Delovi za instalaciju TNG uređaja sa uslugom ugradnje i izdavanje atesta ispravnosti

23.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.11.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

19.11.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije