T-54/13 Javna nabavka dobara - Nabavka tahografa sa uslugom ugradnje

13.12.2013. godine
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija