T-205/2014 VA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

11.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.7.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.8.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 1.

25.8.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 1.

11.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.