Краљево   Аранђеловац   Ваљево   Јагодина   Крушевац
Лазаревац   Ужице   Чачак   Лозмица   Нови Пазар   Шабац

Статусна промена 2015.

Статусном променом од 01.07.2015. године, која је извршена у складу са Програмом реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд на који је Влада Републике Србије дала сагласност 27.11.2014. године, дошло је до припајања привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије, и то Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ доо Нови Сад, Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ доо Краљево, Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ доо Крагујевац и Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ доо Ниш, Привредном друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција Београд“ доо Београд, формиран је Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Седиште Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је у Београду, Масарикова улица 1-3.

Као претежна делатност Друштва одређена је енергетска делатност дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом.

Оснивач Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2.

  АДРЕСА

  Димитрија Туцовића 5
  36000  КРАЉЕВО

  тел. +381 (36) 304 398
  факс. +381 (36) 321 429

  EMAIL

  info@elektrosrbija.rs
  office@elektrosrbija.rs